_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

iran-ghalam@hotmail.com

iran-ghalam@hotmail.de

www.iran-ghalam.de

شاعر معترض و 80000 صفحه گزارش امنیتی

20.05.2008

علیشاه سلطانه

 

 Wolf Biermann 1936 - ?

درادبیات، ضدکمونیست ها بیوگرافی کوتاهی دارند .

شاعر معترض و 80000 صفحه گزارش امنیتی .

 

بعدازانحلال نظام استالینیستی آلمان شرقی سابق واشغال وزارت اطلاعات وامنیت آن کشور، مشخص شد که پرونده امنیتی "وولف بیرمند " ، شاعروترانه سرای آن کشور به حجم 80000 صفحه گزارش رسیده است ؛ احتمالا مجموعه آثار این شاعرآنزمان 53 ساله، به این وسعت نبودند!. بیرمن درسال 1953 ازآلمان غربی سرمایه داری به آلمان شرقی سوسیالیستی مهاجرت کرده بود چون ازخانواده ای کمونیستی برخاسته بود و پدرش رانازیها درسال 1943 درزمان جنگ جهانی دوم به جرم کمونیست و یهودی بودن و مبارزات ضد فاشیستی، دربازداشت به قتل رسانده بودند. اوبعدها بدلیل انتقادازسیستم استالینیستی آلمان شرقی،درسال 1963 ازحزب کمونیست آن کشور اخراج ودرسال 1965 ممنوع القلم گردید. در 11 مین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست آلمان شرقی،وی ممنوع الشغل شد و زمانیکه درسال 1976 بدعوت سندیکاهای کارگری آلمان غربی جهت  اجرای کنسرتی به آن کشورسفر کرده بود،به دلیل انتقاد از نظام آلمان شرقی،از وی سلب ملیت شد و اجازه نیافت تا به کشور خودبازگردد. بیرمن درنوجوانی؛پیش ازآنکه همراه مادرمبارز کمونیست اش به آلمان شرقی مهاجرت کند،عضوسازمان جوانان حزب کمونیست آلمان غربی بود. وی دراشعار،ترانه ها و کنسرت های خود به انتقاد از سرمایه داری،فاشیسم جدید، و استالینیسم سربازخانه ای، پرداخت. اوبعدازاخراج ازآلمان شرقی و سلب شهروندی از وی، می پرسید : " چرا باید سلاح بدستان از گیتاربدستان این چنین بترسند ؟ " .

  بعدازسلب ملیت ازاو،گروه بیشماری ازنویسندگان و هنرمندان مقیم آلمان شرقی با گردآوری امضاء درنامه سرگشاده ای به رسانه ها و کمیته مرکزی حزب کمونیست،خواهان همدردی و اتحاد بااوشدند. این عمل موجب خشم دولت استالینیستی آلمان شرقی شد و به اخراج،تعقیب، و تنبیه 50 نفر از امضاء کنندگان فوق پرداخت که ضربه عظیمی به فضای فرهنگی آن کشور شد. از جمله امضا کنندگان آن نامه اعتراضی سرگشاده، خانمهای کریستا ولف، و سارا کیرش – و آقایان هاینرمولر،اشتفان هایم، یورک بکر،راینر کونسه، و غیره بودند. دربخش هایی ازآن نامه آمده " بیرمند،شاعری منتقد و ناآرام ؛ همانطور که غالب شاعران پیشین معترض، بودند . جامعه سوسیالیستی بایدخلاف جوامع دیکتاتوری توانایی پاسخ به اینگونه انتقادهاراداشته باشد. بیرمن هیچگاه جای شک نگذاشت که طرفدار چه نظامی است. ماعلیه سلب شهروندی اواعتراض میکنیم و خواهان تجدیدنظر درحکم اعلان شده فوق هستیم. آیا آلمان شرقی بایدازشاعران خود وحشت داشته باشد؟ " . بیرمن درآلمان غربی نیز به انتقاد ازبرنامه اتمی آلمان، و طرفداری از جنبش سندیکایی و سازمانهای مستقل مردمی پرداخت. اوخودرا مهمانی از آلمان شرقی میدانست که درآلمان غربی نیزنسبت به سوسیالیسم وفاداراست. وی درزمان گورباچف ووحدت دوآلمان درسال 1989 دریک سخنرانی توده ای گفت که او خواهان اخراج "کله بتونی های حزب استالینیستی"، ازسیاست است.

رسانه های آلمان شرقی سالها القابی مانند: دشمن اصولی سوسیالیسم، فردگرای آنارشیست، ضد کمونیست، آلوده کننده حزب کارگران، شاعر دهن دریده، وغیره به او دادند و وی را لذت جو،فاسد و مبتذل نامیدند. بیرمن به طنز میگفت که او دشمن رسمی و شناخته شده استالینیسم است. آنها بیرمن را درکنار اشتفان هایم و هاینر مولر متهم به شکاکی و آنارشیسم بورژوایی نمودند. بیرمن درباره برشت گفته بود که :" بهترین تصمیم او کمونیست شدن بود، و بدترین تصمیم او کمونیست ماندن بود " و کسیکه تغییر کند،نسبت به خود وفادارمانده است . و کسیکه خودرا بخطر نیندازد، زودتر کشته خواهد شد . بخش دیگری از رسانه های آلمان شرقی مدعی شدند که بااخراج وی ازکشور،موجب اسطوره شدن بیشتراوشده اند. بیرمن میگفت که یک رابطه دیالکتیکی میان انتقادسیاسی و مسایل شخصی وجود دارد. انتقاداوشامل "جمهوری کپکی" و "کله بتونی های" استالینیستی کمیته مرکزی هستند. او اشاره به اختلاف  ادعاهای آرمان گرایانه و واقعیات روزمره درآلمان شرقی می نمود.

بیرمن اززمان اقامت درآلمان غربی به انتشار مقالاتی درباره مسائل روز  در مطبوعات ترقی خواه و چپ لیبرال پرداخته است. اوتاکنون به دریافت جوایز : بوشنر، هلدرلین،فونتان،شهر وایمار، و جایزه یهودیان گالینسکی،نائل آمده است. وی با گذشت زمان تمایلات بازگشت به ریشه های یهودی خودیافته است. به نقل از تاریخ، او درزمان حاکمیت فاشیسم درآلمان،بیش از 30 نفر از خویشاوندان خودرااز دست داد.

اشعاروترانه های هنرمندانه واعتراضی اودرسنت اشعار هاینه، برشت، و ویلون، هستند. اودراشعارش به استفاده اززبان عامیانه،زبان روزمره و نقل قولهای ادبی-سیاسی می پردازد . ترانه های صلح خواهانه،اشعارانتقادی-اجتماعی اوباانگیزههای شخصی وتاریخی هستند. اودرنوشته هایش، مهاجم، خشن و بی تعارف است. انتقاد،شکاکی وسرزنش،ازخصوصیات دیگرآثاراوهستند.اودریکی ازاشعارش میگوید : " سربازها همه یک اشتیاق دارند،مرده یا زنده ".

وولف بیرمن، شاعر،نویسنده،خواننده،آهنگساز، و ترانه سرا، دردانشگاه اقتصاد سیاسی،فلسفه و ریاضیات خواننده بود. اومدتی درتئاتربرشت به فعالیت پرداخت. ازجمله آموزگاران او،غیراز: ژان پیره،هاینه، و برشت، ترانه سرایان سدههای میانه مانند: ویلون و فرانسیس هستند.

ازجمله آثار او : بازبان مارکس و انگلس –منتظر روزهای بهترنباشید- یک زندگی پیش ازمرگ وجود دارد- تاریخ،جریان سوسیالیستی خودراخواهدپیمود- باوجوداین- نیمه زندگی- مرگ فرشته بدلیل سقوط ازآسمان- جهان زیباست- برشت،نسل بعدازتو!- سیم چنگ موسیسقی- آلمان،یک قصه زمستانی- نمایشنامه اژدها- ترانه های عشق،آوازهای تنفر- ارثیه – دلقک صلح- ماوجنون امید- ازسلب ملیت تاانقلاب نوامر- مجموعه اشعار- درباره آلمان،درمیان آلمانیها- زندگی تلخ وشیرین- برای رفقایم- ایکاروس پرویسی- جهان وارونه- باریکادها و سخره میمونها- 13سال درغرب- تمام ترانه ها – سقوط دادالوس – ترانه های عشقی- بوتیقای 8پله ای شعروترانه – و بهشت روی زمین – هستند.

تماس :

Asolt@web.de 

 

مطالب در ارتباط:

ــ شاهنامه در روز فردوسی ( الیاس احمدی )

ــ دختران اشرافی میان رمانتیسم و فمینیسم ( علیشاه سلطانه )

ــ مرا بسوزانید، اندیشه‌‌‌‌ام را نه! ( دویچه وله )

ــ نگاهی به کتاب : آرمانگرای بی آرمان ( مینا زندی )

ــ كانت فيلسوف روشنگري ( شهلا فرید )

ــ لافونتن؛ اصلاح طلب فدایی ( الهام رفیع زاده )

ــ ازادبیات انقلابی-  تا آثاری احتیاط آمیز ( بهار نیکفر )

ــ سالگرد کتاب‌سوزان در آلمان نازی؛ اعلام جنگ به فرهنگ ( بی بی سی )

ــ یادی از دو نویسنده سیاسی زمان فاشیسم ( بهار نیکفر )

ــ اخلاق و سياست در بازخواني ماکياولي ( حسین فراستخواه )

ــ آشتی با فلسفه معترض مسیحی قرون وسطایی ( روسیا روشن )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد