_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

مجاهدين خلق نبرد براي ابقايشان درعراق را مي بازند

22.01.2009

فاکس نیوز

گروه اپوزيسيوني ايراني كه چنددهه درعراق مي زيسته اند ديگر در اين كشور مورد استقبال و پذيرايي نيستند و ممكن است هيچ راهي جز بازگشت به ايران نداشته باشند و برخي از اعضا از اين كه در ايران به عنوان خائن مورداعدام ياشكنجه قرار بگيرند ، بيم دارند .

حدود 3400 عضو گروه مجاهدين خلق ، اززماني كه صدام حسين آن ها رادرسال 1986 به قرارگاه 14 مايل براي كمپ اشرف ، درشمال بغداد دعوت كرد ، دراين مكان به سرمي برند .

اما حكومت فعلي عراق كه روز آغاز سال نو ، كنترل امنيت ملي رابعهده گرفت ، اعلام كرده است كه قصد دارد مجاهدين را اخراج كند . حكومت عراق عليرغم كمپين بين المللي گروه كه شامل تظاهرات وتحصن هايي درواشنگتن و ژنو مي شده است ، تحت تأثيرقرارنگرفته است .

مجاهدين خلق دردهه 60 ميلادي درايران پايه گذاري شد و به عنوان گروهي مخالف رژيم شاه سازمان دهي شد . بيش از دودهه حملات تروريستي وخشونت آميز و بمب گذاري هايي به راه مي انداخت كه طي برخي ازآن ها دردهه 70 چندين شهروند امريكايي كه درايران شاغل بودند رابه قتل رساندندو همين موضوع منجر به تروريست بين المللي شناخته شدن اين گروه شد . پس ازسرنگوني شاه و پيروزي انقلاب اسلامي ، مجاهدين مدت كوتاهي با جمهوري اسلامي همكاري كردند اماسپس عليه رهبري اسلامي جديدكشور نيزموضع گرفت .

علي رغم سابقه خشونت اين گروه و وجود آن درفهرست سازمان هاي تروريستي ، برخي مقامات امريكايي نسبت به مجاهدين خلق نرمش نشان مي دهند چراكه پتانسيل بهره وري عليه ايران را داراست . اما اكنون كه حكومت عراق مي خواهد مجاهدين عراق راترك كنند ، برچسب تروريستي گروه، كشورهاي ديگررا از پذيرفتن آن ها بازمي دارد ، آن ها بيم دارند از اين كه راه ديگري به جز بازگشت به ايران نداشته باشند .

دراول ژانويه 2008 ، نخست وزيرعراق نوري المالكي طي ديداري از ايران موضع حكومت خود را بيان كرد : « عراق مصمم است كه به حضوراين سازمان پايان بدهد زيرا اين مسئله برروابط ايران وعراق تأثيرمي گذارد . اين سازمان دربسياري ازعمليات هاي زمان صدام حسين كه به شهروندان ايراني و عراقي آسيب رساند ، شركت داشته است . » المالكي اشاره مي كرد به اين گواه كه مجاهدين خلق با رژيم صدام حسين همكاري داشته اند به ويژه به هنگام قيام كردهاي عراق درسال 1991 يعني هنگامي كه هزاران كرد قتل عام شدند . مجاهدين شركت دراين سركوب ها راتكذيب كرده و از ميان ديگرسران عراق ، اشاره مي كند به بيانيه هاي حمايت هوشيارزيباری وزيرامورخارجه عراق .

هنگامي كه سفارت امريكا در 27 دسامبر گفت كه نيروهاي امريكا به حضور خود دركمپ اشرف ادامه مي دهند .... تا دولت عراق را براي اطمينان ازرفتارانساني باساكنان ياري كند، اميدهايي ميان اعضاي مجاهدين و هواداران آن ها درخارج قوت گرفت .

علي صفوي يكي ازمسؤولان شوراي ملي مقاومت ، شاخه سياسي مجاهدين ، گفت : « اين بدين معناست كه امريكا مسؤوليت خود براي تأمين امنيت افراد ، دركمپ اشرف رابه رسميت شناخته است . »

اما دولت امريكا ديگربراي مجاهدين شرايط افراد حفاظت شده كه درسال 2003 به آن ها اعطا كرد ، را در نظرنمي گيرد و تنها پشتيبان حكومت عراق براي تشويق افراد به خروج ازعراق است .

چنانچه دولت عراق دراول ژانويه مسؤوليت همه ساكنان را تحت مفاد موافقت نامه امنيتي به عهده گرفت ، دولت امريكا نيزحرف آخر را نمي زند .

چندين تن از افراد ساكن كمپ اشرف ماه گذشته به فاكس نيوز گفتند كه آن ها را متقاعد كرده اند كه درصورت بازگشت به ايران شكنجه و احتمالاً اعدام خواهند شد .

زماني سازمان مجاهدين بهترين تيپ تانك را در عراق دارا بود و اميد پيشبرد مقاومت نظامي عليه ايران وسرنگوني رژيم تهران رادرسرمي پروراند . اما در سال 2003 توسط ژنرال « ري ادرنيو » وسپس تيپ چهاردهم سواره نظام كه نگهبانان ايراني را بر دروازه هاي اشرف گماشت ، خلع سلاح شد .

بنابراين مجاهدين خلق دشمنان بسياري درعراق نيز ، بمانند ايران ، دارند .

نيازراشد احمد / 61 ساله ، فرمانده مبارزان كرد پيشمرگا در 1991 ، گفت كه نيروهاي مجاهدين به گردان وي درچيمن استان كركوك حمله كردند . وي گفت : « نيروهاي مجاهدين كه ازسوي هلي كوپترها وتانك هاي ارتش عراق پشتيباني مي شدند در 19 مارس 1991 حمله كردند . آن ها بسياري ازپيشمرگاها را كشتند و بسياري را ازجمله خود من مجروح كردند . »

مهندس معماري نظامي درآن قيام كردها نيوي شيروان مصطفي بود كه اكنون 64 ساله ورئيس گروه رسانه اي قدرتمند كردي به نام « شركت ووشا » مي باشد . هنگامي كه به وي گفته شد كه مجاهدين همكاري با صدام را درسركوب قيام كردها انكارمي كنند گفت :

« اين حقيقت ندارد . آن ها با ارتش عراق همكاري مي كردند ... آن ها به بسياري ازپايگاه هاي متعلق به حزب كردستان عراق حمله كردند .

« آن ها جاده ي ميان كنار وكركوك رااشغال كردند . بيمارستاني دركنار را اشغال كردند . پزشكي رابه قتل رساند و بسياري ازشهروندان بي گناه را كشتند . صدام حسين ازآن ها درعراق حفاظت مي كرد . »

عبدا... سفير ، 59 ساله ، معلم انگليسي كه كرد است و دركفري ، استان كركوك زندگي مي كند مي گويد كه وقتي مجاهدين به شهر او در 1991 حمله كردند وي آنجابوده است : « مي دانستم كه آن ها درآن زمان مخالف رژيم ايران بودند . اما انتظارنداشتم كه مردم كشوري راكه درآن مهمان هستند مورد ارعاب قراردهند و در امورداخلي آن ها دخالت كنند . »

سفيربه خاطردارد كه مجاهدين چگونه شهرهاي كردها را « به صورت تصادفي » گلوله باران مي كردند ، محلي ها رابه گروگان مي گرفتند ، ودريك مورد به اتوبوس حامل افرادي جوان حمله كردند و همه 20 نفر را كشتند . او به ياد مي آورد كه برخي ازاجساد آن ها را وقتي به خانه هايشان آورده شدند ديده است وگفت كه يكي دوتن ازآن ها باتانك هاي مجاهدين زيرگرفته شده بودند .

جوست هيلترمن عضو «گروه بحران بين المللي » كه دلايل نزاع راتحليل مي كند ، نيز نقش مجاهدين خلق درعراق را مورد بررسي قرارداده است .

هيلترمن گفت : مجاهدين خلق هنوزبايد به روابط صميمانه اش با رژيم صدام حسين اقراركند، اين رژيم از اين گروه محافظت كرد وآن راعليه دشمنان خود ، تازماني كه به اهدافش كمك مي كرد ، تجهيزكرد . بنابر اين به عنوان ابزاري ستمگر در دست رژيمي آدم كش شهرتي به دست آورد.

سروش حاجي ، پژوهشگر اموركردها كه درانگلستان زندگي مي كند ، پس ازقيام 1991 باتعداد زيادي اسناد پليس مخفي عراق ، ازعراق فراركرد و باشعبه ديدبان حقوق بشر درنيويورك همكاري كرد تامحتواي اسناد را بررسي كنند . وي گفت كه « مخابرات » ـ شاخه اي ازسرويس جاسوسي صدام ـ درگزارش هاي خود نوشته است كه مجاهدين « قهرمانانه درمقابل شورشيان وخيانتكاراني كه مي خواستند كركوك را اشغال كنند ايستادگي كردند . »

حاجي گفت كه اطلاعات جاسوسي كه مجاهدين درباره ايران داشتند آن ها رابراي صدام مفيد فايده ترمي كرد وبعدها نيزبراي امريكا. واين موضوع دليل حفاظت امريكايي ها ازآن ها دركمپ اشرف است .

يك عضومجاهدين خلق به فاكس نيوز گفت كه گروه اسامي 32 هزارتن ازمأموران ايراني كه درعراق كارمي كنند رابه امريكا داده است . وي همچنين ازنقش مورد ادعاي مجاهدين درافشاي ابعاد برنامه تسليحات هسته اي ايران يادكرد . هرچند كه گزارش هاي متعاقب آن نشان مي دهند كه درحقيقت اسرائيل اطلاعات رافراهم كرده تامجاهدين خلق آن را اعلام كنند .

عراق به ساكنان اشرف گفته است كه تاماه مارس سال جاري بايد كشور را ترك كنند . عراق به آن ها قول داده است كه آن ها را بالاجبار به ايران نخواهد فرستاد اماروشن نيست كه آنها رابه چه جاي ديگري خواهدفرستاد . منابع به فاكس نيوزگفتند كه حكومت ايران فهرست 50 نفراز « تحت تعقيب ترين » اعضاي مجاهدين رادارد كه اين باور وجوددارد كه 20 نفرازاين تعداد دركمپ اشرف زندگي مي كنند .

درسال هاي اخير ، ايران سياست تازه اي راپيش گرفته است تااعضاي سابق مجاهدين خلق را دوباره درجامعه ي ايران به لحاظ انساني بپذيرد و اين كاربه كمك گروهي ازاعضاي سابق به نام « انجمن نجات » صورت مي گيرد .

بهزادصفاری ، مشاورقانوني مجاهدين ، به فاكس نيوز گفت : « هركس كه ازگذشته اش نادم باشد يا توبه كند ازسوي رژيم ايران استقبال مي شود و مي تواند عليه مجاهدين مورد استفاده قراربگيرد . آن ها وسيله ي مناسب ومفيدي هستند . اما هرآن كه به ايران برگردد و هنوزعقايد مجاهدين راداشته باشد ، اعدام خواهد شد . »

تقريباً نيمي ازساكنان اشرف زير 30 سال هستند ، خيلي جوان ترازآن كه بتوانند درگذشته مبارزاتي مجاهدين نقشي داشته باشند .

اماآنچه بخشي ازاين پرسش را توضيح مي دهد كه چرامجاهدين فايده ي خود را از دست داده اند دراين جمله ي ديپلماتي غربي كه به فاكس نيوزگفت نهفته است : « ماهيچ چيزي دركمپ اشرف ازدست نمي دهيم مگرسردردي عظيم و دلارهايي كه ماليات دهندگان مي دهند . »

 

قاسم خیزیرحماد براي ارائه اين گزارش همكاري كرد .

نویسنده: آنیتا مک نات

 

لینک به متن انگلیسی

 

 مطالبی در ارتباط:

ــ مصاحبه با آقای  فرزاد فرزین فر شاعر و نویسنده ساکن سوئد ـ قسمت اول / از  تقدس " خون   تا تقدس " سلاح " (  سایت ایران قلم )

ــ تاریخ مصرف مجاهدین زیر پرچم بیگانگان به پایان رسید( مجید روحی )!

ــ گزارش کامل " اداره امنیت فدارل آلمان " در مورد سازمان مجاهدین ( ترجمه از کانون آوا )

ــ مجاهدین، دولت عراق و آینده ( بهار ایرانی )

ــ آمریکا بار دیگر سازمان مجاهدین را تروریست خواند ( رادیو فردا )

ــ نامه  به سفیر آلمان در سوئد ( شعله شادرام )

ــ نامه سرگشاده به نخست وزیر عراق در مورد سازمان مجاهدین خلق ( بهار ایرانی )

ــ قصه شهر رباط ها ( انجمن نجات )

ــ سرنوشت مشترک ( علی جهانی فرد )

ــ گزارش روزنامه آمریکایی از  افراد مستقر در اردوگاه اشرف ( روزنامه کانزاس سیتی آمریکا )

ــ پیروزی پشت پیروزی!؟ ( بتول ملکی )

ــ دیگر عراق جای فرقه مجاهدین نیست و باید اسرای اشرف آزاد شوند ( ایران قلم )

ــ عراق: مجاهدین خلق را اخراج می کنیم ( رادیو بی بی سی )

ــ مجاهدین خلق، نه دموکراتیک، نه کثرت‌گرا ـ پاسخ به دیوید وادینگتون ( احمد باران )

ــ نامه ی  به نماینده ی صلیب سرخ جهانی در ایران ( انجمن نجات )

ــ مهمانان ناخوانده ( حمید فرخنده ـ سایت گویا )

ــ انحلال واخراج مجاهدین خلق از عراق به نفع یا برضد جنبش آزادی خواهی وترقی خواه مردم ایران ؟ ( علی شمس ـ سایت خبرگاه )

ــ عزم جدی دولت عراق بر خروج فرقه تروریستی مجاهدین از این کشور ( سایت ایران قلم )

ــ دولت عراق: قرارگاه اشرف باید برچیده شود ( رادیو فرانسه )

ــ هیئت عالیرتبه دولت عراق برای تعیین تکلیف مجاهدین وارد قرارگاه اشرف شد ( مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه )

ــ دکترعلیرضا نوری زاده با یاد خانواده های ساسانی و ایرانپور ( تلویزیون کانال یک )

ــ ملاقات هیئت نمایندگی انجمن نجات با بارونس نویل جونز وزیر امنیت در کابینه سایه بریتانیا ( ایران اینترلینک )

ــ مصاحبه  با آقای علی جهانی فرد از اعضای جداشده از مجاهدین ـ قسمت سوم ـ " عملیات جاری " و " غسل هفتگی" (سایت ایران قلم)

ــ مجاهدین در آلمان «ببینید ما ایرانیهای خوب هستیم » ( فایننشیال تایمز )

ــ نامه سرگشاده به  فرانک اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان ( محمد حسین سبحانی )

ــ اطلاعیه فراکسیون سبزهای آلمان درباره مجاهدین ( ایران امروز )

ــ در مورد مسائل جدید افشا شده در سازمان مجاهدین ( بتول ملکی )

ــ اتحادیه اروپا ، تروریسم ، چالشها و نظرها ( فرزاد فرزین فر )

ــ جنگجویان خدا در پیاده رو ( استاندارد )

ــ مصاحبه  با آقای علی جهانی فرد از اعضای جداشده از مجاهدین قسمت دوم ـ نذر و نیاز های رهبری فرقه مجاهدین ( سایت ایران قلم )

ــ جزييات تازه از عقيم سازي زنان عضو فرقه رجوي براي ارتقاي سازماني ( بتول سلطانی )

ــ مصاحبه  با خانم بتول سلطانی ـ قسمت اول ( بنیاد سحر)

ــ آیا فرانسه ریسک پذیرش مجاهدین خلق را تقبل خواهد کرد؟! ( بهار ایرانی )

ــ فرقه رجوي اقدام به جراحي رحم زنان و عقيم سازي آنها مي‌كند ( فارس )

ــ اقدامات تروریستی - انتحاری کماکان گزینه اول مجاهدین در غرب است ( بهار ایرانی )

ــ اشرف «شهر» مردگان، شهری که در آن عشق ممنوع است ( خبرگاه )

ــ در پس پرده دروغگویی ها و واژگونه نگاری ها ، مجاهدین خلق، کمپ اشرف، عراق ( ایران اینترلینک )

ــ شش عکس منتشر نشده از مریم رجوی در پادگان اشرف ( وبلاگ حسن زبل )

ــ مجاهدین خود پادگان اشرف را برچینند! ( فرخ نگهدار )

ــ آقای پیرانسر عضو قدیمی و باسابقه مجاهدین خلق از این سازمان میگوید ( وبلاگ حسن زبل )

ــ اردوگاه آتی  فرقه مجاهدین کجاست؟ ( کاوه پور )

ــ دستگیری افراد وابسته به مجاهدین در فرانسه و سوئیس ( رادیو فردا )

ــ از فاجعه سوم مي توان اجتناب کرد‏ ( فرخ نگهدار )

ــ ابراز نگرانی کازاکا به نمایندگی از مریم رجوی از فعالیت اعضای جداشده در پارلمان اروپا ( سایت ایران قلم )

 ــ جلسه پارلمان اروپا حول محور "سازمان مجاهدین خلق/ شورای ملی مقاومت و فعاللیت های آنان"  ( ایران اینترلینک )

ــ آیا سازمان مجاهدین خلق یک فرقه است؟ ( بهرخ محجوب )

ــ سازمان مجاهدین به کنترل قرارگاه اشرف توسط دولت عراق اعتراف کرد ( بتول ملکی )

 

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد